Счетоводство

Пълно счетоводно обслужване на абонаментен принцип

Нашата цел е да получите професионална, навременна и точна услуга от самия старт на вашия бизнес до годишното приключване. Ще имате собствен счетоводител, ще получавате своевременна персонална информация, нужна ви за вземане на бързи и адекватни управленски решения.

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан , съобразен със спецификата на фирмената дейност;
 • Разработване на счетоводна политика;
 • Съставяне на първични документи;
 • Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт;
 • Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС;
 • Изготвяне на VIES декларация;
 • Попълване на Интрастат декларации и дневник;
 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси;
 • Попълване на патентни декларации за физически лица и ЕТ;
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ;
 • Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ;
 • Попълване на искания за издаване на документи от НАП;
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации за ФЛ и ЮЛ;
 • Попълване на справка за ФЛ, получили доходи, различни от трудови през годината;
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни счетоводни стандарти и публикуването им в Търговския регистър.